Geodezija

Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.
Kadastrinių matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą sukomplektuotas rinkinys.

Topografinės nuotraukos

Topografinis planas būtinas rengiant techninius projektus. Rengiant detaliuosius planus,  keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
Topografiniai planai rengiami prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus. Planavimo ir projektavimo darbai atliekami ant topografinio plano pagrindo. Topografiniame plane vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai.
Pagal nustatytą tvarką topografinis planas galioja vienerius metus, vėliau jis atnaujinamas. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų (ūkininko ūkio sodybų formavimas)

Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties, yra galima, jei statoma ūkininko sodyba. Žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai projektuojami nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

Sprendinių brėžinyje pažymima:

 1. ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatų teritorija;
 2. keliai (privažiuoti prie žemės sklypo, kuriame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas);
 3. žemės sklypo, kuriame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, bei besiribojančių žemės sklypų ribos;
 4. žemės sklype esami inžineriniai įrenginiai;
 5. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apribojimai.

Ūkininko sodybos teritorija ir plotas nustatomi atsižvelgiant į ūkinės veiklos pobūdį, nurodytą planavimo organizatoriaus prašyme, planavimo sąlygų sąvadą ir teisės aktų, reglamentuojančių teritorijos planavimą statiniams išdėstyti, nuostatas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti aiškinamajame rašte nurodomi projekto rengimo tikslai, uždaviniai, paaiškinami projekto sprendiniai, apibūdinami projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kita kartografinė, planavimo ir tyrimų medžiaga.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto bylą sudaro: sprendinių brėžinys, žemės naudojimo planas, projekto aiškinamasis raštas, kuriame apibendrinami ir pagrindžiami priimti sprendiniai, planavimo sąlygų sąvadas, projekto svarstymo ir derinimo bei kiti dokumentai.

Žemės sklypų padalijimo bei jungimo projektų rengimas

Žemės sklypų padalijimo bei jungimo projektai – tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Požeminių komunikacijų kontrolinės, geodezinės nuotraukos

Šie geodeziniai matavimai atliekami naujai montuojant ar tiesiant požeminius inžinerinius tinklus bei komunikacijas. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybės skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų bei komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši sąlyga yra būtina užtikrinti saugiam inžinerinių tinklų funkcionavimui bei eksploatavimui.

Nužymėjimo darbai

Tai geodeziniai matavimai, atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius ar tiesiant kelius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Pateikus projektą, pažymimos statinio ar kelio ašys bei būsimų grindų aukštis vietovėje. Ašių nužymėjimas reikalingas įsitikinti, kad statant pastatą ar tiesiant kelią nenukrypstama nuo projekto.

Riboženklių atstatymas

Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius, ar patikslinant esamų riboženklių vietą. Rengiantis pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių patikrinimą, pagal žemės sklypo ribų planą, ar VĮ “Registrų centro” duomenis.

Statinių ir inžinerinių tinklų inventorizacija

Statinių kadastriniai matavimai atliekami kai:

 • Formuojamas nekilnojamojo turto daiktinių teisių objektas (visiems naujai pastatytiems statiniams),
 • Tikslinami nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenys po rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar kitokio pertvarkymo,
 • Dalijant nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo turto objektą,
 • Atidalijant nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto dalį, kuri formuojama kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas,
 • Sujungiant kelis nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamojo turto objektus į vieną nekilnojamojo turto objektą,
 • Atliekant nekilnojamojo turto objektų amalgamaciją,

Kadastriniai matavimai taip pat atliekami nebaigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti.
Statinių kadastriniai matavimai turi būti atlikti iki statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pripažins statinius tinkamais naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti- iki pažymos apie tai, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto projekto, išdavimo.